Çështjet sociale & të drejtat e njeriut

Demokraci Plus beson që demokracia është funksionale vetëm kur të vendosen disa parakushte sociale dhe të ekzistojnë mekanizma mbrojtës për të drejtat e njeriut. Programi për Çështje Sociale dhe të Drejta të Njeriut ka për qëllim që të ofrojë zgjidhje të politikave publike të cilat do të mundësonin funksionimin e demokracisë dhe krijimin e hapësirës për avancim të të drejtave të njeriut , pa të cilat qytetarët nuk mund të marrin pjesë plotësisht në proceset demokratike. Programi , në mes tjerash do të fokusohet në çështje sociale që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e të rinjve në fuqinë punëtore dhe programet e edukimit, qasjen e gjerë dhe kualitative në shëndetësi, pensione të drejta për pensionisët , etj. Në aspekt të zgjerimit të hapësirës për avancimin e të drejtave të njeriut, programi do të fokusohet në lirinë e asocimit , lirinë e të shprehurit dhe përfshirjen gjinore në çështjet që ndikojnë shoqërinë.

Lajmet e fundit
Më shumë
Dplus-Praktikant-Slider

Konkurs për praktikantë

Democracy Plus kërkon dy (2) praktikantë për programin e praktikës. Praktikantët do të përfsh... Më shumë..

Publikimet e Fundit
Lexo më shumë
D+

Më Shumë... Më shumë..